Bibliografia/Bibliography

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Studia Russologica VII (2014)
Językoznawstwo/Linguistics

GABRIELA DUDEK
Balczyńska-Kosman A., Perswazja i populizm jako elementy języka polityki, [w:] Polityka i perswazja. Red. P. Lissewski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007.
Blok Z., Teoria polityki. Studia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998.
Borkowski I., Teoretyczne podstawy normatywnej oceny języka polityki i ich praktyczne wykorzystanie w językoznawstwie współczesnym, „Poradnik Językowy” 1999, nr 8-9.
Borkowski I., Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej 1981-1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
Bralczyk J., O używaniu języka w polskiej polityce w latach dziewięćdziesiątych [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Red. W. Pisarek, Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1999.
Bralczyk J., O języku propagandy i polityki, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.
Dubisz S., Język i styl tekstów o tematyce politycznej, „Poradnik Językowy” 1982, nr 9.
Dubisz S., Sękowska E., Porayski-Pomsta J., Leksykalny kod polityczny we współczesnej komunikacji językowej, [w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku. Red. S. Gajdа, A. Markowski, J. Porayski-Pomstа, Elipsa, Warszawa 2005.
Fras J., Język propagandy politycznej, [w:] Teoria i praktyka propagandy. B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
Fras J., Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Gołębiowski B., Polityka jako kultura, [w:] Metafory polityki. Red. B. Kaczmarek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
Grzegorczykowa R., Kilka refleksji na temat istoty, zakresu i cech swoistych języka religijnego, „Poradnik Językowy” 2008, nr 10.
Kamińska-Szmaj I., Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku: wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik inwektyw, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001.
Kamińska-Szmaj I., Wyrazy obraźliwe w intertekstualnej przestrzeni, „Poradnik Językowy” 2005, nr 4.
Kamińska-Szmaj I., Język polityki na tle przemian kulturowych, [w:] Język a Kultura. Tom jubileuszowy. Seria „Język a Kultura”. Tom XX. Red. A. Dąbrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
Kudra B., Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
Laskowska E., Sytuacje komunikacyjne w dyskursach politycznych, [w:] Język trzeciego tysiąclecia II. Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Seria „Język a komunikacja 4”. Tom I. Red. G. Szpila, Wydawnictwo Tertium, Kraków 2002.
Lewicka K., „To, jak mówię, czy to jak wyglądam?” O pozycji języka w strukturze autoprezentacji polityka, [w:] Polityka i perswazja. Red. P. Lissewski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007.
Makuchowska M., Przemiany współczesnego języka religijnego, [w:] Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa = Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji. Red. S. Gajda, A.V. Muha, Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, Opole 2003.
Małyska A., Rytuały sejmowe w latach 1980-1982 i 1991-1993, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
Moch M.A., Perswazja – wartości – wybór. O języku kampanii samorządowej 1998 roku, „Poradnik Językowy” 2001, nr 5.
Ożóg K., Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
Ożóg K., Uwagi o języku polskiej polityki po roku 1989, [w:] Przekazy polityki. Red. A. Siewierska-Chmaj, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009.
Pisarek W., Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność: lata dziewięćdziesiąte, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 3-4.
Poprawa M., Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego, Universitas, Kraków 2009.
Rittel S.J., Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Język w przestrzeni politycznej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2003.
Sękowska E., Charakterystyka dyskursu politycznego na przełomie XX i XXI wieku, „Poradnik Językowy” 2006, nr 3.
Siewierska-Chmaj A., Język polskiej polityki. Politologiczno-semantyczna analiza expose premierów Polski w latach 1919-2004, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
Sojda S., Słowacka i polska politolingwistyka, [w:] Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci profesor Marii Honowskiej. Red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
Trysińska M., Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami? Analiza języka polityków na przykładzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004.
Urbańczyk S., Kucała M., (red.), Encyklopedia języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław- Warszawa-Kraków 1999.
Walczak B., Co to jest język polityki?, [w:] Język polityki a współczesna kultura polityczna. Seria „Język a Kultura”. Tom 11. Red. J. Anusiewicz, B. Siciński. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
Wróblewski R., Hasła konstytutywne tekstów politycznych z lat 1989-1995, [w:] Oblicza komunikacji 1. Seria „Język a komunikacja 12”. Tom 2. Red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Wydawnictwo Tertium, Kraków 2006.
Zieliński L., Wpływ słownictwa sportowego na język polityki, [w:] Język trzeciego tysiąclecia II. Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Seria „Język a komunikacja 4”. Tom I. Red. G. Szpila, Wydawnictwo Tertium, Kraków 2002.
Баранов А.Н., Казакевич Е.Г., Парламентские дебаты: традиции и новации, Знание, Москва 1991.
Бобырева Е.В., Соотношение религиозного и политического дискурса, [в:] Современная политическая лингвистика: проблемы, концепции, перспективы. Ред. Е. И. Шейгал. Перемена, Волгоград 2009.
Водак Р., Язык. Дискурс. Политика, Перемена, Волгоград 1997.
Воробьева О.И., Политическая лексика. Ее функции в современной устной и письменной речи, Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Архангельск 2000.
Загоровская О.В., Есмаеел С.А., Об иноязычных заимствованиях в политической лексике русского языка, „Вестник Воронежского государственного университета” 2008, № 3, Серия „Лингвистика и межкультурная коммуникация”.
Мухарямов Н.М., Мухарямова Л.М., Януш О.Б., Ширкина Е.В., Политическая лингвистика, Казанский государственный энергетический университет, Казань 2009.
Наумова С.А., Теоретические модели коммуникационных процессов и политическая коммуникация, [в:] Методология исследования политического дискурса. Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. Ред. И.Ф. Ухванова-Шмыгова, Вып. 2, Белорусский государственный университет, Минск 2000.
Романовская Н.В., Стриженко А.А., Язык политики, http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=345&c_id=3219 [доступ 03.05.2014].
Чудинов А.П., Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991-2000), Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург 2001.
Чудинов А.П., Политическая лингвистика. Учебное пособие, Флинта, Наука, Изд. 3-е, Москва 2008.
Шейгал Е.И., Семиотика политического дискурса, Гнозис, Москва 2004.
Шехтман Н.Г., Сопоставительное исследование театральной и спортивной метафоры в российском и американском политическом дискурсе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Екатеринбург 2005.

RADOSŁAW GAJDA
Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 N 879 „Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации”.
Русский орфографический словарь, Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова / О. Е. Иванова, В. В. Лопатин (отв. ред.), И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова, Москва, 2005.
Справочник по правописанию и литературной правке, Д. Э. Розенталь; под ред. И. Б. Голуб, М.: Айрис-пресс, 2005.
Толковый словарь русского языка, Ожегов С. И., Шведова Н. Ю., Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003.

ЛЮБОВЬ КУРКИНА
Горячева Т.В., К этимологии русск. диал. стень ‘ледяное сало’ [в:] Этимология 1973. Москва 1975.
Даль В.И., Толковый словарь живого великорусского языка, т. I-IV, набрано и напечатано со второго издания «1880-1882 гг.», Москва 1955.
Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области). Под ред. И.А. Осовецкого. М., 1969.
Дополнение к Опыту областного великорусского словаря, Санктпетербург 1885.
Ђоковиħ Љ., Говорни Драгуљи Никшиħког краjа. Речник мање познатих риjечи и други прилози, Београд 2005.
Королева Е. Е., Диалектный словарь одной семьи (Пыталовский р-н Псковской области), ч. 1, 2, Даугавпилс 2000.
Куканова Н.Н., Семантические изменения прилагательного томный в русском языке XVIII-XIX в. [в:] Историко-культурный аспект лексикологического описания русского языка, Москва 1991.
Меркулова В. А., К истории славянской народной терминологии [в:] Slawische Wortstudien. Sammelband des internationalen Symposiums zur etymologischen und historischen Erforschung des slawischen Wortschatzen. Leipzig, 11-13.10 1972, Bautzen 1975.
Меркулова В.А., И.-е. *ten- ‘тянуть, натягивать’, ‘плести’ в славянских языках «Этимология 1975», Москва 1977.
Новгородский областной словарь, вып. 1–13, Новгород – Великий Новгород 1992–2000.
Опыт областного великорусского словаря, Санктпетербург 1852.
Псковский областной словарь с историческими данными, вып. 1-23-; Ленинград, Санкт-Петербург 1967-2012-.
СЕЛИГЕР. Материалы по русской диалектологии. Словарь, вып. 1: А–Г, вып. 2: Д–И, вып. 3: К–М ; Санкт-Петербург 2003-2007-.
Словарь вологодских говоров, ред. Т.Г. Паникаровская, вып. 1-12, Вологда 1983-2007-.
Словарь орловских говоров. Учебное пособие по русской диалектологии, н. ред. Т.В. Бахвалова, вып. 1-12-; Ярославль, Орел 1989-2001.
Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей, вып. 1-6, Санкт-Петербург 1994–2005.
Словарь русских говоров Среднего Урала, под ред. А.К. Матвеева, т. I-VII, Свердловск 1964-1988.
Словарь русских народных говоров, вып. 1-45-; Ленинград – Санкт-Петербург 1966–2013.
Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области), под ред. И.А. Осовецкого, Москва 1969.
Фасмер М., Этимологический словарь русского языка, перевод и дополнения О.Н. Трубачева, с. I-IV, Mосква 1964-1973.
Шахматов А..А., К истории звуков русского языка. Замена долгих плавных слоговых и третье полногласие, «Известия ОРЯС», т. VII, кн. 2, Санктпетербург 1902.
Этимологический словарь славянских языков, отв. ред. акад. О.Н. Трубачев, вып. 1-36-; Москва 1974-2010-.
Ярославский областной словарь, вып. 1-10; Ярославль 1981-1991.
Bernard R., Étude de quelques mots du dialecte de Razlog d’après le t. XVIII du Сб. за народни умотворения и народопис [в:] Езиковедско-етнографски изследвания в памет на ак. Ст. Романски, София 1960.
Bezlaj F., Eseji o slovenskem jeziku, Ljubljana 1967.
Bezlaj F., Etimološki slovar slovenskega jezika, knj. I–V, Ljubljana 1976– 2007.
Bielfeldt H.H., Arnošt Muka als Etymologe, „Archiv für Slavistik”, Bd.27(1982), H. 1.
Boryś W., Na tropach słowiańskich reliktów leksykalnych [в:] W. Boryś, Etymologie słowiańskie i polskie, Warszawa 2007.
Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
Čop B., Indouralica IV [в:] „Linguistica XIII” (рус. тямить ~ урал. *tunte- ‘знать, чувствовать’), Ljubljana 1973.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského, hlavní redaktor A. Erhart, seš. 1-16-; Praha 1989-2012-.
Historický slovník slovenskégo jazyka, гл. ред. M. Majtan, т. I-V-; Bratislava, 1991-2000. Kott F., Česko-německý slovník, D. I-VII, Praha 1878-1893.Machek V., Etymologický slovník jazyka českého, Praha 1997.
Machek V., Keltische Wortgleichungen [в:] V. Machek. Sebrané spisy .2, Brno 2007.
Mayrhofer M., Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, Lief. 7, Heidelberg 1956.
Miklosich F., Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wien 1886.
Orlovský J., Gemerský nárečový slovník, Vydavatel’stvo Osveta 1982.
Pleteršnik M., Slovensk-nemški slovar, Ljubljana 2006.
Pokorny J., Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I-II, Bern 1949-1959.
Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, sv. I–XXXIII, Zagreb 1880–1976.
Schuster-Šewc H., Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbi-schen Sprachen, Bd. I-IV (Lfg. 1-24), Bautzen 1978-1989.
Slovník jazyka staroslověnského, t. I–IV, Praha 2006.
Šivic-Dular A., Ostslavisch *tjamiti [в:] „Linguistica XIII” (: на основе метатезы .из *mętь < и.-е. *men- ‘думать’), Ljubljana 1973.
Zubatý J., Ueber gewisse mit st- anlautende Wurzeln im Baltisch-Slavischen (= Sitzungsber. Böhm. Ges., 1895, № 16).

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА
Богуславский А., Просто просто, [в:] Язык как материя смысла, Москва 2007.
Евгеньева А.П. (ред.), Словарь русского языка в 4-х томах, т. 3, Москва 1984.
Кузнецов С.А. (ред.), Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург 2002.
Николаева Т.М., Функции частиц в высказывании (на материале славянских языков), Москва 2005.
Пеньковский А.Б., Тимиологические оценки и их выражение в целях уклоняющегося от истины умаления значимости [в:] Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке, Москва 1995.

TADEUSZ SZCZERBOWSKI
Chmielik T., Zwycięża zawsze sztuka – Ĉiam venkas la arto. Rozmawiała Magdalena Kowalska, 2008, http://www.historia.swidnik.net/osoba-1003.
Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Wersja 2.0, Warszawa 2006.
Dunaj B. (red.), Współczesny słownik języka polskiego, Warszawa 2007.
Duc-Goninaz M., Roux Klaŭdo kaj multaj aliaj (red.), La Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, Paris 2005, http://vortaro.net (dostęp bezpłatny po uprzedniej bezpłatnej rejestracji).
Eco U. oraz R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996.
Эко У., Сказать почти то же самое. Опыты о переводе, перевод А. Коваля, Санкт-Петербург 2006.
Gogol N., 1892: The Government Inspector (or The Inspector General), translated by Arthur A.Sykes, Oxford 1892, http://www.oxfordtheatreguild.com/pages/productions/TGI_2012/tgi_script.pdf.
Gogol N., Der Revisor. Komödie in fünf Akte, Nach der Übersetzung von Bernd Poßner für das Ensemble „ebenDIE“ Köln bearbeitet von Sabine Hahn, Comedia Theater Köln, Köln 2011, http://www.ebendie.de/downloads/Revisor C.pdf.
Gogol N. V., The inspector-general: a comedy in five acts, Translated by Thomas Seltzer, New York 1916.
Golden B., 1985, Kelkaj esperantaj fontoj de flugilaj vortoj, „The Australian Esperantist” Decembro, 362-363.
Grabowski A., 1910, Słownik języka esperanto. Część I polsko-esperancka (wydanie większe), Warszawa 1910.
Gutterman M., Słownik polsko-esperancki, Warszawa 1957.
Harry R., Vortoj kun flugiloj: citaĵoj el la tuta mondo, Canberra 1984.
Heller W., Lidia: La vivo de Lidia Zamenhof, filino de Esperanto, Tradukis el la angla Bernhard Westerhoff. Antverpeno 2007.
Kame‘eleihiwa L., Native Land and Foreign Desires: Pehea Lā E Pono Ai? How Shall We Live in Harmony? Honolulu 2003.
Karolak S., Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski, Tom I. Warszawa 1998.
Pisarkowa K., Język według Junga. O czytaniu intencji, Kraków 1994.
Rabinowitz D., 2007, Yarmulke: A Historic Cover-up? “Hakirah, the Flatbush Journal of Jewish Law and Thought” 2007, vol. 4, s. 221-238.
Sakaguchi A., 2006, Realienbezeichnungen im Esperanto: ein Beitrag für die Übersetzer, [w:]. W. Kürschner, R. Rapp (red.), Linguistik International. Festschrift für Heinrich Weber, Lengerich, Berlin, Bremen, Miami etc. 2006, s. 543-559.
Stuhr J., J. Ciosek, Gogol się sprawdza. Wywiad, „Dziennik Polski” 18 IX 2014, s. A10.
Stria I., Zwierzęta w chińskim: wartościowania i tabu, „Investigationes Linguisticae” 2012, vol. XXVI, s. 108-123.
Szczerbowski T., Przekład jako początek historii literatury, [w:] Przekład w historii literatury. Red. P. Fast i K. Żemła, Katowice 2002, s. 9-18.
Ŝirjaev I. et al., Enciklopedio de Esperanto, Budapest 1933.
Walicki A., Wstęp, [w:] M. Gogol, Rewizor. Komedia w pięciu aktach, przełożył Julian Tuwim. Wstępem i objaśnieniami opatrzył Andrzej Walicki, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966, s. V-LXXXI.
Wells J., Concise Esperanto and English Dictionary, Bristol 1988.
Zamenhof L., Humanitaryzm, [w:] W. Żelazny, Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcje i reminiscencje. Wybór pism i listów, Kraków 2012, s. 268-271.

ОЛЬГА ТРОФИМОВА
Валгина Н.С., Русская пунктуация: принципы и назначение, Москва 1979.
Грамматика Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого, сост., подг. текста, научный комментарий и указатели Е.А. Кузьминовой; предисл. Е.А. Кузьминовой и М.Л. Ремнёвой, Москва 2000.
Данилевский Н.И. и др., Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории, Москва 1998.
Друговейко-Должанская С., Знаки «препинания», http://www.gramma.ru/RUS/?id=1.8
Иеромонах Алипий (Гаманович), Грамматика церковно-славянского языка, Москва 1991.
Классовский В., Знаки препинания в пяти важнейших языках, Санкт-Петербург 1882.
Колесов В.В., История русского языка, Санкт-Петербург – Москва 2005.
Полное собранiе законовъ Россiйской Имперiи, съ 1649 года, т. VI. 1720 – 1722. Печатано въ Типографiи II Отдленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830.
Прокофий Акинфиевич Демидов. Письма и документы.1735–1786, ред. А.С. Черкасова, Екатеринбург 2010.
Россiйская грамматика Михайла Ломоносова. Печатана въ Санктпетербург. При Императорской Академïи Наукъ 1755 года, http://www.runivers.ru/bookreader/book192769/#page/60/mode/1up
Русское правописание сегодня: О «Правилах русской орфографии и пунктуации», ред. В.В. Лопатин, Москва 2006.
Современная русская пунктуация, Москва 1979.
Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия, отв. ред. П.Е. Бухаркин, т. I -Осьмнадцатое столетие: кн.1 – 2, Санкт-Петербург – Москва 2003.
Успенский Б.А., Первая русская грамматика на родном языке, Москва 1975.
Шапиро А.Б., Основы русской пунктуации, Москва 1955.
Шубина Н.Л., Пунктуация современного русского языка, 2006.
Якубинский Л.П., Проблемы синтаксиса в свете нового учения о языке, Москва 1986.

KARINA ZAJĄC-HADUCH
Apresjan J. D., Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki językowe, Ossolineum, Wrocław 1980.
Герчиньска Д., Женские образы в повестях Валентина Распутина, „Przegląd Rusycystyczny” 1988, Nr 3-4, s. 120- 127.
Шмелёв А.Д., Русский язык и внеязыковая действительность, Языки славянской культуры, Москва 2002.
Wawrzyńczak A., Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego”. Wasilij Biełow, Walentin Rasputin, Władimir Liczutin, Universitas, Kraków 2005.
Wierzbicka A., Język-umysł-kultura, PWN, Warszawa 1999.
Wierzbicka A., Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, WUW, Warszawa 2007.
Зализняк A.A., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д., Ключевыe идеи русской языковой картины мира: Сб. Ст, Языки славянской культуры, Мocквa 2005.

Literaturoznawstwo/The study of literature
ANNA GREB
Handbuch Literatur und Philosophie, Herausgegeben von Hans Feger, Verlag J.B. Metzler Stuttgart, Weimar 2012.
Kant I., Krytyka władzy sądzenia, Przełożył oraz opatrzył przedmową i przypisami Jerzy Gałecki, Wydawnictwo Naukowa PWN, Warszawa 2004.
Новиков П.А., О гении, о главных его свойствах, о средствах, им употребляемых, и о влиянии его на современников и потомство, [w:] З.А. Каменский, Русские эстетические трактаты первой трети XIX века в двух томах, Составление, вступительная статья и примечания З.А. Каменского, Часть 1., Издательство Искусство, Москва 1974.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

ADAM KARPIŃSKI
Ашхабадское землетрясение: память и скорбь, http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1254887520.
Библиотека сибирского краеведения, http://bsk.nios.ru/content/klimychev-boris-nikolaevich.
Большой толковый словарь русского языка, гл. ред. С. А. Кузнецов, изд. «Норинт», Санкт-Петербург 2006.
Ефремова Т. Ф., Новый словарь русского языка, «Русский язык», Москва 2000.
Казанцева Ю. А., Лингвостилистический анализ стихотворения Б. Н. Климычева „Девочка с книгой”, [в:] Лингвистические тайны текста, под общ. ред. проф. Н. С. Болотновой, «Изд. Томского Государственного Педагогического Университета», Томск 2003.
Карпиньски А., Концепции семьи в авантюрно-историческом романе Б. Климычева „Маркиз де Томск” (на примере разбойничьей группы и религиозной секты скопцов), [в:] Русская литература в современном пространстве: Концепции семьи в парадигмах художественного сознания и авторских моделях, гл. ред. Е. А. Полева, О. Н. Русанова, «Изд. Томского Государственного Педагогического Университета», Томск 2012.
Климычев Б., Автобиография, http://carun.ucoz.ru/index/0-6.
Климычев Б., Город юности, изд. «Туркменистан», Ашхабад 1984.
Климычев Б., Есть ли в Томске медведи?, изд. «Ветер», Томск 2005.
Кому принадлежала и принадлежит красавица Фирюза?, http://turkmeny.h1.ru/slovar/firuza.html.
Куприн А., Дувал, http://www.fergananews.com/article.php?id=5178.
Никонов А. А., Ашхабадское землетрясение: проблемы и решения полвека спустя после катастрофы, http://archive.today/tKnfq#selection-6.6-209.31.
Скончался известный томский поэт Борис Климычев, http://www.tv2.tomsk.ru/news/skonchalsya-lizvestnyi-tomskii-poet-boris-klimychevl.
Словарь современных географических названий, под об. ред. акад. В. М. Котлякова, изд. «У-Фактория», Екатеринбург 2006, http://dic.academic.ru.
Энциклопедия символики и геральдики, http://www.symbolarium.ru.
Яковлев С., Мечта возвращения, «Красное знамя» 1984.
Яранцев В., Памяти Бориса Климычева, http://magazines.russ.ru/sib/2013/10/11ya.html.

ЛЮДМИЛА ЛИПСКАЯ
Дубин Б., Слово – Письмо – Культура: Очерки по социологии современной культуры, Москва: Новое литературное обозрение, 2001.
Карьер Ж.-К., У. Эко; Не надейтесь избавиться от книг!, Санктпетер-бург:SYMPOSIUM, 2010.
Павич М., Хазарский словарь, Санктпетербург: Азбука, 1998.
Паланик Ч., Колыбельная, Москва: АСТ, 2004.
Пелевин В. О., Священная книга оборотня, Москва: Эксмо, 2004.
Токарчук О., Путь Людей Книги, перевод с польского К. Я. Старосельской, Москва:
АСТ, 2002.
Шартье Р., Письменная культура и общество, Москва: Новое издательство,
2006.
Эко У., Имя розы, Москва: Книжная палата, 1989.

НАТАЛЬЯ РОГАЧЕВА
Пастернак Б., Собрание сочинений, в 5 т., Москва 1990.
Переписка Бориса Пастернака, сост. Е.Б. Пастернак и Е.В. Пастернак, Москва 1990.
Бройтман С., Поэтика книги Бориса Пастернака «Сестра моя – жизнь», Москва 2007.
Вайнштейн О., Грамматика ароматов. Предисловие составителя, [в:] Ароматы и запахи в культуре, сост. О.Б. Вайнштейн, Москва 2003.
Гаспаров Б., Борис Пастернак: по ту сторону поэтики, Москва 2013.
Захарьин Д., Ольфакторная коммуникация в контексте русской истории, [в:] Ароматы и запахи вкультуре, сост. О.Б. Вайнштейн, Москва 2003, кн. 2.
Зыховская Н., Ольфакторные сюжеты: запах как временная смерть, «Вестник Нижегородского университета им. Лобачевского» 2013, № 1–2.
Козубовская Г., О «чахоточной деве» в русской литературе (Пушкин – Ахматова), [в:] StudiaLitterariaPolono–Slavica, [вып.] 6: Morbus, medicamentumetsanus – choroba, lekizdrawie – болезнь, лекарство и здоровье – illness, medicineandhealth. Warszawa 2001.
Козубовская Г., Рубеж XIX–XX веков: Миф и мифопоэтика, Барнаул 2011.
Манкевич И., А.П. Чехов: ольфакторные сюжеты для небольшого рассказа, «Человек» 2010, № 6.
Михеев Ю., В мир Платонова – через его язык. Предположения, факты, истолкования, догадки, Москва 2003, http://imwerden.de/pdf/mikheev_v_mir_platonova.pdf.
Мних Р., Запах как дискурс в поэзии Анны Ахматовой, «Новая русистика» Brno 2008, № 2.
Окутюрье М., Поэт и философия (Борис Пастернак), [в:] «Литературоведение как литература»: Сборник в честь С.Г. Бочарова, Москва 2004.
Faryno E., Поэтика Пастернака («Путевые заметки», «Охранная грамота»), Wien 1989.

Glottodydaktyka/Glottodidactics

PAULINA BALANDYK
Dziekoński M., Rola gramatyki w nauczaniu języka rosyjskiego, „Język Rosyjski” 1964, nr 2, s. 5-10.
Dziewanowska D., Kształtowanie sprawności mownych w procesie nauczania języka rosyjskiego metodą reproduktywno-kreatywną w klasach V i VI szkoły podstawowej, Prace monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, nr 175, Kraków 1994.
Gałecki W., Jak uczyć gramatyki i ortografii rosyjskiej, PZWS, Warszawa 1963.
Gałecki W., Nauczanie gramatyki, PZWS, Warszawa 1953.
Grochowski L., Gramatyka w nauczaniu języka rosyjskiego w polskiej szkole, „Język Rosyjski” 1983, nr 5, s. 272-280.
Grochowski L., Metoda reproduktywno-kreatywna a metoda aktywna, „Język Rosyjski” 1981, nr 3, s. 148-151.
Grochowski L., Metodyka nauczania języka rosyjskiego, PWN, Warszawa 1971.
Henzel J., Nauczanie języka rosyjskiego metodą reproduktywno-kreatywną, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1978.
Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka edukacyjna, Warszawa 2002.
Komorowska H., Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja, WSiP, Warszawa 1975.
Marton W., Dydaktyka języka obcego w szkole średniej. Podejście kognitywne, PWN, Warszawa 1978.
Marton W., Optymalizacja nauczania języków obcych w szkole, WSiP, Warszawa 1979.
Nomańczuk P., Aktualne zagadnienia metodyczne w nauczaniu języka rosyjskiego, PZWS, Warszawa 1967.
Skrundowa Z., Nauczanie gramatyki języka rosyjskiego, WSiP, Warszawa 1985.
Sylwestrowicz J., Lekcja języka obcego, WSiP, Warszawa, 1985.
Woźniewicz W., Metodyka lekcji języka rosyjskiego, WSiP, Warszawa, 1987.

DOROTA DUCHNOWSKA
Балыхина Т.М., Методика преподавания русского языка как неродного (нового), Изд-во Российского университета дружбы народов, Москва 2007.
Grucza S., Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Wydawnictwo „Euro-Edukacja”, Warszawa 2007.
Handke K., Rzetelska-Feleszko E., Przewodnik po językoznawstwie polskim, Wydawnictwo „Ossolineum”, Wrocław 1977r.
Komorowska H., Ćwiczenia komunikacyjne w nauce języka obcego, WSIP, Warszawa 1988.
Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo „Fraszka Edukacyjna”, Warszawa 2005.
Komorowska H., Podstawy metodyki nauczania języków obcych, Wydawnictwo „EDE-Poland”, Warszawa 1993.
Marton W., Dydaktyka języka obcego w szkole średniej. Podejście kognitywne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978.
Пассов Е. И., Кузовлев Н. Е., Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования, Изд-во «Русский язык. Курсы», Москва 2010.
Тульска-Будзяк М., Сосновски В., Обучение аудированию на уроках русского языка – теория и преподавательский опыт, [в:] «Русский язык в иностранной аудитории – теория, практика, цели и результаты преподавания», Лодзь 2011, с.95-98.
Чубиньска К, Использование актуальных аутентичных текстов на занятиях по практической грамматике русского языка на старших курсах русской филологии, [в:] Русский язык в иностранной аудитории – теория, практика, цели и результаты преподавания, Лодзь 2011, с.85-91.

DOROTA DZIEWANOWSKA
Балыхина Т.М., Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте русского языка как иностранного), изд-во «Русский язык», Москва 2006.
Dziewanowska D., Основы контроля и тестирования в процессе обучения русскому языку как иностранному (w:) Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica VI, red. H. Chodurska, D. Dziewanowska, B. Stawarz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2013, s.148-157.
Коккота В.А., Лингводидактическое тестирование, изд-во «Высшая школа», Москва 1989.
Львова С.И., Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н., Настольная книга учителя русского языка, под. ред. С.И. Львовой, изд-во «Эскимо», Москва 2007.
Щукин А.Н., Методика преподавания русского языка как иностранного, изд-во «Высшая школа», Москва 2003.

KAROLINA GOŁĄBEK
Акишина А.А., Каган О.Е., Учимся учить: для преподавателя русского языка как иностранного, Русский язык. Курсы, Москва 2008.
Аткинсон М., Жизнь в потоке. Коучинг, Альпина паблишер, Москва 2014.
Бавистер С., Виккерс А., Коучинг. Техники НЛП в бизнесе, Гиппо, Москва 2010.
Białek K., Kowalska., Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów, Międzynarodowe Centrum Adaptacji zawodowej, Warszawa 2008.
Komorowska H., Ćwiczenia komunikacyjne w nauce języka obcego, WSiP, Warszawa 1988.
Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е., Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования, Русский язык. Курсы, Москва 2010.
Уитмор Д., Внутренняя сила лидера, Альпина паблишер, Москва 2013.

DOROTA ŚWIĄTKIEWICZ-SIKLUCKA
Bąbel, P., Wiśniak, M., Jak uczyć, żeby nauczyć. WSiP, Warszawa 2008.
Birkenbihl, V.F [www.birkenbihl– insider.de/PDF/TEXTEstroh47/Aufl.pdf] [22.04.2010]
Chlewiński, Z. (red.), Modele umysłu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Chomsky, N., Syntactic Structures. Mouton de Gruyter, Berlin, New York 2002.
Dakowska, M., Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Friederici, A.D., Die Funktion liegt im Netzwerk. [http://spektrum.de/alias/sprachforschung/die-funktion-liegt-im-netzwerk/1114402] [19.12.2011]
Friederici, A.: Was ist Sprache und wie ist się im Hirn repräsentiert? „Deutschland” 1997, nr 5, s. 47 – 49.
Helbig, G., Sprachwissenschaft – Konfrontation – Fremdsprachenunterricht. Wyd. Enzyklopädie, Leipzig 1981.
Johnson, S., Umysł szeroko otwarty. Życie codzienne naszego mózgu w świetle współczesnej neurobiologii. Wyd. J. Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2005.
Klawiter, A. (red. nauk.), Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Levine, M., Umysł – krok po kroku. Nowe rewolucyjne techniki nauczania dzieci. Wyd. Albatros, Warszawa 2006.
Schiffler, L., Effektiver Fremdsprachenunterricht. Bewegung – Visualisierung – Entspannung. Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2012.
Searle, J. R., Umysł, mózg i nauka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Spitzer, M., Jak uczy się mózg. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Spitzer, M., www. gesund-in-bamberg.de/videobeitrag_prof_spitzer.html [28.04.2010]
Spitzer, M., www.tagesspiegel.de/zeitung/kinder-lernen-besser-ohne-computer.
Szulc, A., Die Fremdsprachendidaktik. Konzeptionen – Methoden – Theorien. PWN, Warszawa 1976.
Vetulani, J., Mózg: fascyncje, problemy, tajemnice. Wyd. Homini, Kraków 2011.
Wygotski, L. S., Rozwój myślenia i tworzenie pojęć w okresie dorastania, [w:] Wybrane prace psychologiczne II: dzieciństwo i dorastanie. Red. Brzezińska, A., Marchow, M., Wyd. Zysk i S – ka, Poznań 2002, s. 221 – 304.
www.spektrum.de/alias/hirnforschung/in-0-6-sekunden-vom-gedanken-zum-wort. [19.12.2011]
Spektrum der Wissenschaft, Dezember 2009 [sdw_2009_12_S10.pdf.]

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Studia Russologica VI (2013)
Językoznawstwo/Linguistics

HALINA CHODURSKA
“Pansies” – literary little brothers, little sisters, little stepmothers, little orphans, and little widows – i.e. again about the names of Viola tricolor (L.) in the Slavic languages
In the article the selected, sometimes rarely used Slavic names of the plant Viola tricolor (L.) are discussed. These phytonyme are compared to the well-known in whole Central Europe stories of the origin of the plant.
Key words: Slavs, names of plants, pansies, little brothers, little sisters, little stepmothers, little orphans, little widows

RADOSŁAW GAJDA
IT language in translations
The world of new technology and therefore our contemporary one is developing at an extraordinary rate. This evolution requires a lot of changes, not only technological, but also mental and linguistic ones.
Usually mentioned names reappear again; they are not invented by users, but only translated or adjusted to the needs of the particular language. Recently, loanwords from English have become especially popular. We seem not to look for the native equivalents, but merely either adjust the English name to the local conditions, or use the original name, which with the passage of time assumes the local character. Therefore, we have ‘interface’, more and more common ‘mail’, ‘logging’, ‘back-up’, ‘user’, ‘bugs’, etc. Linguists, as it could be expected, raise the alarm, convincing themselves and others that each of the cited terms could be successfully substituted with a native equivalent.
The omnipresent existence of IT terminology in the present language may, of course , entertain, amuse, or ease the communication of the users, but it may also cause objections or even a rebellion. We cannot forget, therefore, that this language, and such expressions used in it, no matter how popular or widespread, are found indeed incomprehensible by most of the people using native language on a daily basis.
Key words: IT language, translation, modern technology

GABRIELA DUDEK
Does a Linguist Study Manipulation? The Problem of Hidden Persuasion in Polish and Russian Linguistics
The article presents actual problems of the study of manipulation in modern Polish and Russian linguistics. Definitions of manipulation are provided and the main features of this multifaceted phenomenon are characterized. The distinction between persuasion and manipulation is given, but the features of manipulation, in the opinion of the author, eliminate this term from linguistics.
Key words: persuasion, manipulation, linguistic persuasion, linguistic manipulation, hidden persuasion, psychological influence, linguistic means of persuasion, linguistic means of manipulations

ЕЛЕНА КУПЧИК
Cognitive models representation of the concept hand in Russian poetry
The article deals with u-component concept hand in Russian poetry texts. The text is analyzed cognitive model, retaining the existence of a number of signs of concept in every sense.
Key words: concept, cognitive model, metaphor, poetical text, hand

НАТАЛИЯ НИКОЛИНА
Particles мол, де, дескать in modern Russian speech
Tendencies of the particles дe, дескать, мол usage in the modern Russian speech are considered in this article. Their functions in the artistic speech and mass media language are defined here as well. Considered particles activation in written language is noted in this article, their role in interpretation of someone else’s statement or nonverbal behavior is shown here.
Key words: particles, interpretation, nonverbal behavior, modern Russian speech, written language

ЛУИЗА ПЕТРОВА
Metalinguistic Сomment in Artistic Text
This article is deals wiht the reflexive in a artistic text. The cognitive orientation, semantic structure and informative saturation of a metalinguistic comments, which accompanied the story works, is defined.
Key words: meta-language, reflection, artistic text, definition, context

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ СТЕПАНОВ
New Research Methodology of Russian City Speech
The article presents an analysis of integrated research methodology in urbanolinguistics. This methodology was used by the author for the study of the functioning of urban Russian speech in Odessa multilingual and multicultural space at different stages of history. The author’s research experience shows that an interpenetration by methods of different scientific paradigms (comparative-historical; system-structural; anthropocentric) is the foundation of the modern comprehensive scientific study of a city speech. The paper defines the scope and procedures of different research methods in synchrony and diachrony of the Russian city speech as one of functional types of the Russian language.
Key words: integrated research methodology; urbanolinguistics; sociolinguistics; method; scientific paradigm; urban speech; urban Koine; the Russian language

ЧЕНЬ ШАОСЮН
Reinforcement of Knowledge by the Conjunctive and Coordinative Bond in the Learning to Read in Russian
The article examines some of the principles optimizing the processes of understanding, learning and practicing the rules of functioning of the coordinative conjunctions in modern Russian. In our opinion, reading is one of kinds of speech activity, which is observed in training the greatest success in understanding and mastering the rules of use of Russian coordinative conjunctions by Chinese students. The principles of systemic organization of coordinative conjunctions, of the frequency of use them in communication, and the principle of aliasing of relations transmitting by coordinative conjunctions are important during a study of Russian conjunctions by Chinese students.
Key words: coordinative conjunction, conjunctive bond, learn reading, introductory reading, reinforcement knowledge, training text, the Russian language in China

Literaturoznawstwo/The study of literature

ФОКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
About the Conceptualization of Passions in the lyric poetry of M. Tsvetaeva 1920th
In the article is investigated conceptualization of passions and analysed the specific of concept «jealousy» in a context of worldview dominants, cultural and personality experience of M. Tsvetaeva. Also is investigated originality of are images and the symbolics, included in the semantic class of concept. For the decision of declared problem is investigated the row of poems and expression of poetess, affecting the theme of jealousy and poem An Attempt at Jealousy.
Key words: сoncept «jealousy», passion, mental world, worldview dominants, communication, symbol

ЛАРИСА КИСЛОВА
«Women territories»: the heroine of the drama by M. Arbatova in search of gender self-identity
The author tackles the plays of M. Arbatova, whose heroines are in search of their gender identity. Thus a new model of the interaction between feminine and masculine discourses is being constructed.
Key words: self-identity, feminism, femininty, masculinity, corporeality, conflict, dichotomy, gender, gender stereotypes, discourse, type.

MONIKA KNUROWSKA
Ethnic “Otherness” In Heroes’ of Lyudmila Ulitskaya’s Stories
The article is devoted to the issue ot ethnic “otherness” and mode of its presentation in Lyudmila Ulitskaya’s stories. Among the “other” heroes: children, women, ill and disabled people, there is a large group of individuals characterized with an ethnic origin other than Russian, mostly Jews, but also representatives of various national minorities composing the Soviet empire. Their otherness is defined by the non-compliance to the political, social and cultural norms.
Key words: “off-the-track” hero, norm, ethnic otherness, Jews, national minorities

MAGDALENA KRAUS
„[…] expelled from the Paradise for eternity, with crime at her white feet” –
the image of femme fatale in Valery Bryusov’s works
Based on the selectedworks ofValeryBryusov, this articleis focused on presenting oneof the mainproblemsof literaturefunctioningunder the aegis ofdecadence, namely afemme fatale character. The stories Marble HeadandForYourselforForSomeone Else?, and thenovel TheLastPagesFrom Woman’s Diaryhave been analyzedin terms ofissuesand characteristics ofthe characters.The authordraws attention to thecultural andsocial foundations of thebirth ofwoman-beast atthe turn of the 19th and the early 20th century, which is the epitome of, among others, fearofa strong, activewoman, rootedin the malepsyche.
Key words: Russian decadence, femme fatale, feminity, decadent, love-lust.

ОЛЬГА ЛАГУНОВА
Small-numbered indigenous peoples’ Russian literature: scientific version of the Russian-speaking creativity
Article deployed presented to the scientific version of Russian-speaking writers creativity small-numbered indigenous peoples’ literatures of Russia, the phenomenon of small-numbered indigenous peoples’ literatures linked with the ratio of ethnic cultures to postfigurative type, as well as with the status of written language in postfigurative cultures.
Key words: small-numbered indigenous peoples’ literature, Russian creativity, scientific version, ethnopoetics, type of culture, the paradigm concept

НИНА РАКОВСКАЯ
Authorial strategies for reading of literary-critical text
The theoretical problems of literary criticism are examined in the article. An accent is done on the system-integral going near critical strategies of reading. The structure of text is characterized semantic connections, by the conditioned cultural paradigm of time.
Key words: criticism, system, strategy, interpretation, polemic, dialogue.

НАДЕЖДА СПОДАРЕЦ
By the method of personal development typological characteristics of Russian literature characters ХIХ – beginning of XX century
The article drew attention to the relevance of an anthropological perspective and consideration of the poetics of Russian literature in the literary courses, middle and high school. Generalization of the anthropological perspective in the works of major writers of literary movements Х1Х – the beginning of the twentieth century, made at the level of the typology of personalities.
Key words: anthropological perspective, literary movements Х1Х – the beginning of the twentieth century, conception of man, typology of personalities

Glottodydaktyka/Glottodidactics
ЛАРИСА БАРИНА
Learning Potential and Functions of the Language Environment in the Study of Russian as a Foreign Language
This article describes the results of the experimental research, during which an attempt to identify the possibilities and ways of using of Russian language environment in the teaching of Russian as a foreign language was made. Ways of using of Russian language environment depend on its functions in the process of mastering of the Russian language by foreign students. There are guide functions (informative and communicative) and auxiliary functions (motivational, eliminative, diagnostic, correcting, activating). Orientation to self-study in terms of the Russian language environment helps to speed up the mastering of the language system and its speech implementation, increases confidence by students in their knowledge and their personal responsibility for level of knowledge of the Russian language. Conscious integration of the language environment enhances students’ communicative abilities. Students can perceive comprehensively a vocabulary of different spheres of communication with the ability to get the full experience of communication in each of the areas of functioning of the Russian language, which are available to them.
Key words: training of Russian as a foreign language, the language environment, the functions of the language environment, learning potential, self-study

DOROTA DZIEWANOWSKA
The basic principles of control and testing in the process of teaching Russian as a foreign language
In this article, the most important problems concerning objectifying control in the process of foreign language teaching are discussed. The author indicates that the basic object of control during foreign language lessons should be speaking skills because checking knowledge of the language system does not supply information on obtaining communicative competence by a student. Furthermore, in the paper, problems concerning the function of control in the process of language teaching, the choice of the form, the type and the way of accomplishing the control are discussed and the examples of test tasks are presented as well.
Key words: control, testing, communicative competence, functions of control, forms of control, types of control, test, testing technique, testing tasks

KAROLINA GOŁĄBEK
Сommunicativecompetence as the aim of teaching bussiness Russian to students of Russian philology at Vanadzor State Pedagogical Institute after Hovh. Tumanyan in the Erasmus Mundus IANUS project. (Armenia)
The author of the article presents how the communicative competence is developed during the business Russian classes of the students of Russian philology at H. Tumanyane Pedagogical Institute in Vanadzor (Armenia) as a part of Erasmus Mundus IANUS project. Some selected exercises connected with the topic: Looking for a job were analyzed. Their aim was to practise four integrated skills: listening, speaking, reading and writing. The author emphasizes that a learner should be ready not only to communicate in a foreign language but understand different types of linguistic and nonlinguistic behavior as well, which are involved in intercultural communication. That’s why intercultural aspects play an important role in the process of foreign language teaching .The author focuses also on an importance of creating autonomous attitudes among the learners. These attitudes might be useful in the future professional activity. According to the author of this article, both a teacher and a learner are equally engaged in the process of a foreign language acquisition and teaching a foreign language demands learners cooperation. On the other hand, the teacher is obliged to coordinate the process of learning and encourage his students in their attempts, bearing in mind their autonomy. The exercises which develop communicative skills, used in this article, come from the publication by Gołąbek K., Balandyk P., Russian in written and oral business communication, WUJ, Kraków 2012.
Key words: language competence,сommunicative, linguistic, socioculture, sociolinguistic, foreign language communication competence, professional education, cross-cultural communication

ЛАРИСА ОВЧАРЕНКО, ИРИНА МИРАКЬЯН
Formation of intercultural competence among foreign students in pre-university education in the Russian language
The article deals with the questions of a systemic approach towards intercultural competence among foreign students for pre-university learning stage. Intercultural competence is the ability by the means of the studied language to achieve the vocal activity, which corresponds to the purposes of contact in the multinational audience. Intercultural competence is based on the solution step by step pedagogical tasks and unites communicative and under lingual approaches at the practical level.
Key words: methodical approach, intercultural competention, motivation of communication
DOROTA ŚWIĄTKIEWICZ-SIKLUCKA
With will can one do anything? About motivation, intelligence and other selected factors influencing success in learning a foreign language
The text considers issues regarding the effectiveness of learning a foreign language. Starting from the title question „With will can one do anything?” the author analyzes the selected success factors in learning a foreign language, including the role of motivation and intelligence, as well as the possibilities of their development. Further the text illustrates the role of a feedback information in teaching. It also highlights the important role of the teacher’s personality and teaching atmosphere.
Key words: motivation, intelligence, the process of learning and teaching, learning success. feedback, the efficiency of learning, communicative competence