Zasady Recenzowania

Zasady kwalifikowania i recenzowania tekstów

1. Po wpłynięciu tekstu Komitet Redakcyjny dokonuje jego wstępnej kwalifikacji pod kątem zgodności z profilem czasopisma.
2. W wypadku pozytywnej kwalifikacji tekst kierowany jest do dwóch recenzentów spoza grona pracowników Uniwerystetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
3. Zasadą jest wyznaczenie recenzentów, których miejsce afiliacji nie jest tożsame z miejscem afiliacji autora tekstu.
4. Recenzja ma charakter obustronnie anonimowy, tzn. Komitet Redakcyjny nie ujawnia autorowi nazwisk recenzentów, recenzenci zaś nie znają tożsamości autora tekstu.
5. Recenzja przygotowywana jest w formie pisemnej, opisowej (bez specjalnego formularza).
6. Recenzja winna zawierać jednoznaczną konkluzję, tj. stwierdzenie o przeznaczeniu tekstu do druku (ewentualnie ze wskazaniem przez recenzenta koniecznych poprawek) lub wnioskowanie o odrzucenie tekstu.
7. Po uzyskaniu recenzji Komitet Redakcyjny zapoznaje z nimi autora tekstu, prosząc o ustosunkowanie się do ewentualnych uwag recenzentów.
8. W wypadku sprzecznych konkluzji recenzenckich Komitet Redakcyjny może wnioskować o powołanie dodatkowego recenzenta lub podjąć kolegialną decyzję o dalszych losach tekstu.
9. Zbiorcza lista recenzentów zapraszanych do współpracy (bez wskazywania nazwisk recenzentów poszczególnych tekstów) podawana jest w każdym tomie rocznika.
10. Autor zawiera umowę z Wydawnictwem Naukowym – wydawcą czasopisma, deklarując, że złożony tekst jest rezultatem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.